مجموعه عکس درختان اثر علی شکری

۲۰ دی ۱۳۹۶ عکاسی


در این مطلب عکاس برتر، شاهد آثاری از کتاب تصاویر «مصائب درختان» آقای علی شکری خواهید بود که به زیبه همراهیی درخت ها را سوژه عکاس برتر خود قرار داده اند.


مقدمه کتاب به قلم هستاد هادی شفائیه، بنیانگذار تدریس و تعلیم آکادمیک عکاس برتر در ایران:


درخت را زیبه همراه می بینند وقتی که به برگهای سبز، آرهسته هست و می گوید؛
(برگ درختان سبز، در نظر هوشیار          هر ورقش دفتری هست، معرفت کِردِگار). اما، درخت خشک به همراه شاخه های لُخت توجه کسی را جلب نمی کند و به وصف و تعریف زیبه همراهیی آن بر نمی انگیزد. علی شکری چنین نیست، او همین درختان خشک را زیبه همراه می بیند و از آنها زیبه همراهیی می آفریند و در این آفرینش موفق می شود!.


در این مجموعه، او ما را به ضیافت زیبه همراهیی ها می برد و دنیای زیبه همراه از چشم خود، به ما می نماید. دنیایی که اگر ما خود بودیم هرگز چنین نمی دیدیم.


او به همراه امکاناتی که، تکنیک عکاس برتر در اختیارش گذشته گاهی روشنی ها را تیره و تیره گی ها را روشن می کند. زاویۀ دید ما را گاهی گشادتر و گاهی تنگتر می سازد و بدین گونه دنیایی دیگر را در برابر چشمان ما عرضه می دارد، به نقاطی می برد که حضور ما در آنجا، در آن لحظه، بدان گونه که او می خوهسته، امکان نمی داشت. در اُتاقی گرم، برنشیمنی نرم، تماشای محیطی یَخ بسته و پوشیده از برف به همراه زیبه همراهیی ای فوق العاده برایمان مُیسر می دارد!


به همراه هستفاده از تکنیک، دو درخت هَم قدِ نزدیک هم را، از یکدیگر دور می سازد و یکی را بر دیگری، کوچکی و بزرگی دلخواهش را می بخشد. فضای محدودی را به همراه عظمت و گسترده می نماید و فضای فَراخی را درهم می فشارد و به همراه نمایی خاص عرضه می کند.


گاهی زمین را فَراختر و آسمان را تنگتر از آنچه هست ثبت می کند و در برابر چشمان ما می گذارد، نه آن چنان که بوده و خود می دیدیم.


گاهی به همراه تیره تر کردن آسمان تا سیاهی و زمانی به همراه روشن تر ساختن برگ درختان تا سفیدی، دنیایی دیگر، غیر از حقیقت می سازد.


در جایی از سایه ی درختی بر روی برف ها را به همراه شاخه های درختی دیگر ترکیب زیبه همراهیی می آفریند، و در جایی دیگر به همراه هستفاده از هوای ابری، درختان را بی سایه نشان می دهد و در محلی به همراه سود جُستن از نورِ خورشیدِ درخشان در پایینِ افق، سایه های کشیده را به همراه نظم و ترتیب چشمگیری ثبت می کند.


علی، همچنان که مهارت خود را در تهیۀ تصاویر «انبوه درختان» به خوبی نشان داده هست، از «تک درخت» نیز تصاویری ماهرانه و زیبه همراه گرفته هست.


در یکایک آثارش، رعایت اصلِ؛ «کِی، کُجا، چگونه» به خوبی آشکار هست و به چشم می خورد. هیچ یک از تصاویر، سَرسَری و بی مطالعۀ دقیق و طولانی گرفته نشده هست.


دید قوی و تشخیص خوب و صحیح در او دست در دست هم داده هست. به همراه قدم محکم و هستوار کار خود را آغاز کرده، بیراهه نمی رود و نسنجیده قدم بر نمی دارد. راه خود را خوب برگزیده هست.


گمان می کنم تنهایی را دوست دارد، تنهایی و آفریدن را، نگاه کردن و دیدن را!


انتظار تا رسیدن لحظه مطلوب را!

صفحه اینستاگرام علی شکری


instagram.com/alishokri.pix

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم