قبل از شروع عکاس برتر دنیا را چطور می دیدم

۲۰ مرداد ۱۳۹۶ عکاسی


عکاس برتر می تواند زندگی شما را تغییر داده و به همراهعث شود زیبه همراهیی های اطراف خود را کشف و ثبت نمایید. فیلیپ هامسر (Phillip Haumesser): «حدود ۲ سال پیش، من هم مثل اغلب مردم زندگی روزمره معمولی ام را می کردم و به این همه زیبه همراهیی اطرافم دقت نداشتم. بعد از اینکه دوربین را برداشتم و شروع به عکاس برتر از فرزندانم کردم، دنیا برایم شکل تازه ای پیدا کرد. وقتی آن را ببینید، دیگر نمی توانید نادیده اش بگیرید».

دانلود آهنگ مسعود صادقلو ما به هم میایم